DOĞA KOLEJİ 2018 LGS SINAVI DEĞERLENDİRMESİ


2 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı’na(LGS)  ilişkin,Doğa Koleji Bölüm Başkanları değerlendirmelerde bulundu.

GENEL DEĞERLENDİRME:

Sınavın zorluk düzeyi Matematik hariç geçen senelerde uygulanan TEOG sınavı düzeyindedir. Sorular müfredata uygun hazırlanmıştır. Hatalı soru tespit edilmemiştir. Türkçe okuma-anlama-yorumlamaya dayalı sorulardan, İnkılap Tarihi, Din Kültürü temel kavramlar sorularından, İngilizce kelime bilgisine dayanan sorulardan oluşmaktadır.Ancak bu sene belirleyici dersler Fen Bilgisi ve Matematik sorularından oluşmaktadır. Matematik soruları geçmiş yıllara göre daha zor sorulardan oluşmaktadır. İşlem uzunluğu nedeniyle zorluk dışında öğrenciler zamanı yetiştirememe sorunu yaşamışlardır. Fen Bilgisi Önceki yıllara göre daha seçici ve çoğunluğu üst düzey sorulardan oluşmaktadır. Doğa Koleji deneme sınavları, öğretim yılı boyunca LGS ile örtüşen sorularla öğrencilerimiz sınava hazırlanmışlardır.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI ELVİN ÖVEN:

2017-2018 LGS sınavı matematik sorularını genel bir bakışla yorumlarsak; müfredata ve MEB kazanımlarına uyumlu, eşit kazanım dağılımlı bir sınavla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Müfredatı oluşturan konulardan ikisi olmakla beraber, zaman zaman da tartışma yaratabilen; Histogram ve Eğim konuları dışında MEB bu sınavda tüm konulara yer vermiş.

Ayırt edicilik düzeyi oldukça yüksek olan 2017-2018 LGS sınavının zorluk düzeyini yorumlamak bu aşamada büyük önem kazanıyor şöyle ki;

Geçtiğimiz yılların aksine, 2017-2018 LGS sınavında, soruların tamamına yakınının zor ve çok zor kategorisinde olduğu söylenebilir.

28 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan MEB örnek sorularıyla; 2017-2018 LGS sorularının içerik ve tarz olarak tamamen paralellik gösterdiğini söylemek doğru. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme gücü, doğru yorumlama ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Beklentinin dışında olan ise; sınav sorularının tamamının hem üst düzey düşünme gücü, hem üst düzey işlem becerisi, hem de üst düzey dikkat gerektirmesi oldu.

Bunun yanı sıra soruların tamamının zaman alıcı olması, süre yetiştirme aşamasında öğrencilerin yaşadığı olumsuzluklardan biri oldu.

Tek bir soruda birden fazla kazanım ölçülmesinin yanı sıra tek bir sorunun birden fazla konu içermesi sınavın zorluk düzeyini arttırdı. Zorluk düzeyini arttıran bir neden de, soruların tamamına yakınının problem şeklinde sorulması oldu.

Beklentinin dışında olan bir diğer konu ise; sınav sorularının içerisinde, müfredatta ve yayınlanan örnek sorular arasında da yer alan zeka sorularına ait bir örnek bulunmaması oldu.

Genel olarak toparlamak gerekirse, sınav genel hatlarıyla herhangi bir çelişki içermeyen fakat, geçtiğimiz yıllara nazaran, seçiciliği ve zorluk düzeyi yüksek olan bir sınavdır.

FEN BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI REZAN BOZKURT:

Fen Bilimleri sınav soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup  beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

Önceki yıllara göre daha seçici ve çoğunluğu üst düzey sorular bulunan sınavın soru dağılımına baktığımızda;

  • İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme ünitesinden 3 soru,
  • Basit Makineler ünitesinden 2 soru,
  • Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinden 3 soru,
  • Işık ve Ses ünitesinden 2 soru,
  • Canlılar ve Enerji İlişkileri ünitesinden 3 soru,
  • Maddenin Halleri ve Isı ünitesinden 3 soru,
  • Yaşamımızdaki elektrik ünitesinden 3 soru,
  • Deprem ve Hava Olayları ünitesinden 1 soru sorulmuştur.

Konu dağılımının dengeli olduğu ve sınavda çelişkili soruların olmadığı gözlenmiştir.

Sınavın zorluk düzeyini değerlendirdiğimizde;  Biyoloji kısmındaki sorular bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçen sorulardan oluşmakta olup özellikle Biyo-teknoloji sorusunun zorluk düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir.

Fizik kısmındaki soruların deneysel düzeneklerin sorgulandığı, görsellerle ilişkili ve sayısal düşünme becerisini ölçtüğünü görmekteyiz. Elektroskop sorusu ile Dişli-Çıkrık düzeneğinin bulunduğu sorunun seçici ve eleyici olduğunu, kazanımı özümseyen ve sayısal düşünme becerisine sahip öğrenciler tarafından çözülebileceğini öngörüyoruz.

Kimya bölümündeki soruların ise temel bilgileri içeren, anlaşılması güç ifadelerin görülmediği sorulardan oluştuğunu görmekteyiz.

Deneysel verileri değerlendirebilen, grafik ve bilgiyi yorumlama gücü yüksek olan öğrencilerin iyi sonuçlar alabileceğine, Fen dersi kazanımlarına uygun olarak sistemli çalışan ve sayısal düşünme becerisine sahip tüm öğrencilerin başarılı olacağına inanıyoruz.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK EZGİ DURSUN:

Sınav sorularını değerlendirdiğimizde sınav mantığının değişmediğini görüyoruz. Sınav soruları geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi aynı soru kalıplarıyla gelmiştir.

Sorular kolaydı. Sorular, doğrudan bilgiyi ölçen değil öğrencilerin muhakeme gücünü, anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yönelik, kavramsal ifadelerin de vurgulandığı ve kazanım odaklı sorulardır. Sorular, müfredat ve kazanımlara uygundur. Soruların ünite ve konu dağılımı, tüm üniteleri kapsayacak şekilde öngördüğümüz biçimde dengeli dağılmıştır. Farklı ünitelere ait konular birbiriyle ilişkilendirilerek aynı soru içerisinde yöneltilmiştir. Atatürkçülük ünitesinde yer alan milli güç konusu ile ilgili olan soru ise diğer sorulara göre sınav başarısında daha belirleyici ve orta düzeyde çeldirici bir sorudur. Soruların içinde yer alan metinlerin çoğu,  Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 8.sınıf ders kitabında yer alan içerikler ve örneklerle birebir örtüşmektedir.

Sınav sorularının ünitelere göre dağılımı ise şöyledir;

Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden 1,  Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler ünitesinden 1 soru, Ya İstiklal Ya Ölüm(Kurtuluş Savaşı) ünitesinden 1 soru, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ünitesinden 3 soru, Atatürkçülük ünitesinden 2 soru, İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası ünitesinden ise 1 soru sorulmuştur. Bir Kahraman Doğuyor ünitesinde yer verilen Atatürk’ün kişilik özellikleri 6.Ünite’de yer alan Hatay’ın Türkiye’ye katılması konusuyla ilişkilendirilerek sorulmuştur.

Bu yıl uygulanan ilk LGS sınavındaki İnkılap Tarihi sorularında yorum kabiliyeti gelişmiş, öğrenciler için çözülebilirliğiyüksek olan sorular gelmiştir.

TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI HURİHAN YILDIRIM:

Türkçe soruları MEB’in açıklamış olduğu örnek sorulara benzer olarak karşımıza çıktı. 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama  düzeyini ölçen sorulara ağırlık verildi. Bu sorularda tam da beklediğimiz gibi ALES’te gördüğümüz tarzda “metin yorumlama” ile “mantık sorusu” yer alıyor. Ortak metne bağlı “zincir sorular”da ise aynı metin üzerinde hem okuma- anlama hem de dil bilgisini ölçen sorular bulunuyor. Dil bilgisi sorularında ise bu yıl fiilimsi, cümle bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusundaki kazanımlar ölçüldü. Aynı zamanda edebiyat bilgilerinden yazı türü olarak beklediğimiz ve üzerinde sıkça durduğumuz yazı türü olan “anı” soruldu. 8. sınıf konusu olan ancak TEOG’da yıllardır sorulmayan “anlatım bozukluğu” konusu bu sınavda çıkmasını beklediğimiz bir konuydu ve sınavda bir soruyla beklediğimiz yeri aldı. Sınavın yüzde altmış beşi, anlam düzeyinde kazanımları ölçen sorulardan oluşuyor. 8. sınıf öğrencilerimizden okuma-anlama çalışmalarına ağırlık verenlerin başarılı olacağı bir sınavdı. Müfredat dışında herhangi bir soru sorulmadı. Hatalı soru yoktu. Türkçe sorularının; okuma-anlama, dil becerilerini ve mantık düzeyinde yorum yapma becerilerini ölçen oldukça nitelikli sorulardan oluştuğunu gördük. Bu seneki sınavın diğer sınavlardan en büyük farkı ve özelliği, okuma-anlama becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrencileri belirleyici olmasıdır.

İNGİLİZCE ORTAOKUL BÖLÜM BAŞKANI TUBA MUMCU:

2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavda İngilizce sorularının dağılımları ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kazanımlara ve müfredata uygundur.

Yöneltilen sorular anlaşılır ve kolay düzeydedir. Sınavda, çelişkili soruların olmadığı gözlenmiştir. 4 resimli, 4 cümle tamamlama, 2 paragraf sorusu şeklinde soru tipleri yer almıştır. Karşılıklı konuşma, okuduğunu anlama becerilerinin görsellerle desteklenmiş kelime bilgisini ölçen soruları sınavın genel soru tipi yapısını oluşturmuştur. 2016-2017 TEOG-1 ve TEOG-2 sınavları ile karşılaştırdığımızda görsellerin ve kelime bilgisinin daha fazla önem kazandığı kanaatindeyiz. Görsel sorular kelimeleri birebir ölçmeye yönelik olarak verilmiştir. Soru köklerinde kullanılan kelimenin anlamını bilmek, soruların cevabını doğru bulma konusunda önem taşımaktadır. Genel anlamda hedef kazanımların İngilizce dil yapısına uygun şekilde ölçüldüğü görülmüştür. Kitaplarındaki okuma parçalarını ve diyalogları dikkatliokuyan, çalışma kitabındaki etkinlikleri yapan, kelimelere çalışan öğrenciler kazanımlar doğrultusunda  bir sınav geçirdiler.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI ABDULLAH ALBAYRAK:

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait sorular tamamen öğrencinin algısını ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikteydi. Ayet, hadis, ve gündemi oluşturan haberler, metinlerin ana gövdesini oluşturmaktaydı.

Lgs sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görüldü.

 

 

 

 


Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR