İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayınlandı!


Sinop İl Özel İdaresi Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile sözleşmeli avukat alımı yapacağını duyurdu.

Sinop İl Özel İdaresi Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile sözleşmeli avukat alımı yapacağını duyurdu.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanununun  36,  5393  sayılı  Belediye  Kanununun  49’uncu  maddesi uyarınca aşağıda unvanı, adedi, sınıfı ve eğitim durumu belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak işe alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
 3. Atanacağı pozisyon itibariyle Tablo 1’de belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak,
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 6. Erkek adaylar için Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikten muaf tutulmuş olmak,
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.
 2. Avukatlık staj süresi hariç en az beş (5) yıl mesleki tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,
 3. Sinop Ġli sınırları dâhilinde ikamet eden adaylar ve KPSS puanı olan adaylar öncelikli tercih sebebidir.

 BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAV

Adayların 26.09.2018-03.10.2018 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar başvuru dilekçesi, Avukatlık Ruhsatnamesi, Özgeçmiş, İkametgâh Belgesi, Diploma Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübesi olduğunu gösterir belge ile birlikte Sinop İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Müracaatlar 04.10.2018 tarihinde değerlendirmeye tabi tutularak, başvuru sahipleri mülakat (sözlü) sınavına çağırılacaktır.

Mülakata  çağırılacak  adaylar  İdaremizin  resmi  internet  adresinde  (www.sinopozelidare.gov.tr)  ilan edilecektir. Bu ilan, tebliğ niteliğinde kabul edilecek olup, ilgililere ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat  (sözlü)  sınavı  11.10.2018  tarihinde  saat  10:00’te  Sinop  İl  Özel  İdaresi  merkez  binasında yapılacaktır.

Mülakat (sözlü) sınavı asil ve yedek olarak kazanan adayların isimleri 16.10.2018 tarihinde Ġdaremizin resmi internet adresinde (www.sinopozelidare.gov.tr) ilan edilecektir.

SÖZLEŞME YAPILACAK ADAYDAN İSTENECEK BELGELER

 1. Adli ve arşiv sicil kaydı belgesi
 2. Sağlık Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu)
 3. Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya muaf tutulduğuna dair belge 4- 2 adet vesikalık fotoğraf
 4. Ġkametgâh belgesi
 5. Diploma aslı veya noter tasdikli örneği 7- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 6. Baro kayıt belgesi
 7. Baro tarafından verilecek disiplin cezası bulunmadığını gösterir belge, 10- En az 5 (beş) yıl mesleki tecrübesi olduğunu gösterir belge
 8. Avukatlık Ruhsatnamesi
 9. KPSS Sonuç Belgesi (varsa)

BAŞVURU VE SÖZLÜ SINAV ADRESİ, İLETİŞİM NUMARASI

Sinop Ġl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Gelincik Mah. Fatih Cad. No:16 Merkez/ SİNOP TEL: 0368 261 18 50- 51Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR